Vervolginspectie - periodieke inspectie

Inspectie met nadruk op beheer en onderhoud van het systeem en gebruik van het bouwwerk

Een installatie die alleen moet functioneren in noodgevallen, moet storingsvrij z’n werk doen. Daarom is periodiek testen en onderhouden voor deze installaties van essentieel belang. Ook kan het gebruik in de loop van de jaren veranderen.

Een periodieke inspectie is daarom van belang om de juiste werking te kunnen blijven garanderen. Het inspectiecertificaat kan dan na goed gevolg worden verlengd tot de volgende inspectie.

De inspectie baseren wij op het beoordeelde Basis- en Detailontwerp, waarbij de nadruk ligt op het beheer en onderhoud van het systeem en het gebruik van het bouwwerk. De bevindingen van de inspectie leggen wij vast in een inspectierapport met een conclusie en een onderbouwing daarvan. Bij een positieve conclusie wordt een inspectiecertificaat afgegeven.

Bij een inspectie wordt er, steekproefsgewijs, gekeken of de actuele situatie (nog) voldoet aan het UPD/PvE. Afwijkingen worden gerapporteerd en wanneer deze de werking van het systeem nadelig beïnvloeden, kan dit zelfs tot afkeuring van het systeem leiden. De eigenaar/beheerder moet deze situatie zo snel mogelijk verhelpen.

Hierna moet een controle/herinspectie plaatsvinden om vast te stellen of het probleem is opgelost. Als dat het geval is, kan het systeem weer een certificaat krijgen.

VdS België richt zich op de in België van toepassing zijnde inspectieschema’s.

Vds-Nederland - Vervolginspectie (periodieke inspectie)